Laneco heeft in de afgelopen jaren een groot aantal projecten uitgevoerd met een breed scala aan onderwerpen. Het weergeven van de volledige projectenlijst zou iets teveel van het goede zijn, maar door onderstaande selectie krijgt u wel een idee van het type projecten wat in het verleden door Laneco is uitgevoerd.

 

Inventarisatie- en monitoring

Opdrachtgever: Diversen
Omschrijving:

Inventarisatie van flora, broedvogels, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen en insecten.

 

Opdrachtgever: Adviesbureau op het gebied van sloop, asbest, bodem, ecologie, arbo & veiligheid en duurzaamheid in woon- en industriële omgevingen
Omschrijving:

Inventarisatie van vleermuizen op een mobilisatiecomplex van defensie in West- en Midden-Nederland.

 

Opdrachtgever: Terreinbeherende instantie
Omschrijving:

Inventarisatie van steenuil in een uiterwaardengebied langs de Waal.

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Gelderland
Omschrijving:

Monitoring fauna in een in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk.

 

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Omschrijving:

Inventarisatie vleermuizen, vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren en molusken ten behoeve van natuurontwikkeling Nieuw Hollandse Waterlinie.

 

 

Beheer- en inrichting

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Utrecht / vastgoedontwikkelmaatschappij
Omschrijving:

Opstellen beheerplan voor een natuurzone.

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Gelderland
Omschrijving:

Advisering aanlichten van een molen in relatie tot vleermuizen.

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Gelderland
Omschrijving:

Begeleiding en realisatie aanleg faunavoorzieningen in het buitengebied van de gemeente.

 

 

Landschap en cultuurhistorie

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Gelderland
Omschrijving:

Inventarisatie van erfbeplanting in het kader van landschappelijke inpassing van ontwikkelingen in het buitengebied

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Gelderland
Omschrijving:

Landschapscoördinator

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Noord-Holland
Omschrijving:

Opstellen van advies op het gebied van landschap, cultuurhistorie en ecologie voor het verplaatsen van een watergang in de gemeente.

 

 

Natuurinclusief bouwen

Opdrachtgever: Woningbouwstichting
Omschrijving:

Uitwerking van te treffen maatregelen voor vleermuizen in nieuwbouw.

 

Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Omschrijving:

Uitwerking van te treffen maatregelen voor gierzwaluw en vleermuizen in nieuwbouw.

 

 

Breeam

Opdrachtgever: Vastgoedontwikkelaar
Omschrijving:

Onderzoek in het kader van BREEAM voor het NOMA-house in Amsterdam.

 

Opdrachtgever: Stichting Voortgezet Onderwijs
Omschrijving:

Onderzoek in het kader van BREEAM voor het Mondial College in Nijmegen.

 

Opdrachtgever: Vastgoedontwikkelaar
Omschrijving:

Onderzoek in het kader van BREEAM voor een distributiecentrum Hitachi Data Systems in Zaltbommel.

 

 

Natuurwetgeving

Opdrachtgever: Diversen
Omschrijving:

Quick scan, flora- en faunaonderzoek en natuurtoets in het kader van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998, Natuurnetwerk Nederland / Ecologische Hoofdstructuur, Boswet.

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Utrecht
Omschrijving:

Natuurtoets in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur in verband met het vaststellen nieuwe bestemmingsplan van recreatieterreinen binnen de gemeente.

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Zuid-Holland
Omschrijving:

Natuurtoets in het kader van uit te voeren baggerwerkzaamheden binnen de gemeente.

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Gelderland en Adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening
Omschrijving:

Getuigendeskundige bij zitting Raad van State.

 

Opdrachtgever: Aannemerscombinatie
Omschrijving:

Ecologische begeleiding van dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovenseveer.

 

Opdrachtgever: Gemeente in de provincie Gelderland
Omschrijving:

Flora- en faunaonderzoek en natuurtoets (inclusief habitattoets) in het kader van de aanleg van een fietspad nabij een Natura 2000-gebied.