Voor vraagstukken die een relatie hebben met natuur/ecologie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn in te zetten in een directe adviesrol bij projecten die een relatie hebben met natuur en ecologie:

o veldinventarisaties naar verschillende soortgroepen;

o advies, onderzoek en procedures in het kader van natuurwetgeving:


Flora- en faunawet
o quick scan flora en fauna;

o veldinventarisaties en monitoring naar verschillende soortgroepen;
o ontheffingen Flora- en faunawet;
o opstellen van gedragscodes Flora- en faunawet.

 

Natuurbeschermingswet 1998
o advies, onderzoek en procedures in Natuurbeschermingwet 1998:
o oriënterende habitattoets;
o veldinventarisaties naar soorten en habitats;
o passende beoordeling;
o vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet 1998.

 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) / Natuurnetwerk Nederland (NNN)
o advies, onderzoek en procedures voor plannen in de EHS / NNN:
o inrichting- en omvormingsplannen.

 

Boswet
o advies en procedures in de Boswet:
o vergunningaanvragen.

 

Ecologie in relatie tot Ruimtelijke Ordening
o (natuur)compensatieplannen;
o beheerplannen;
o monitoring.